ஐம்பெருங் காப்பியங்களில் இந்துமதக் கருத்துக்கள்

(2000ஆம் ஆண்டு ஜனவரியில் எழுதப்பட்டது )